ZP/35/2019 - Usługa płoszenia dzikiego ptactwa żerującego na Sortowni Odpadów oraz Składowisku Balastu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2019 r. pod nr 622665-N-2019

SIWZ - 14.11.2019 r.

Termin składania ofert: 26.11.2019r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 26.11.2019r.

Wynik postępowania - 10.12.2019 r.