ZP/47/2018 - Usługa płoszenia dzikiego ptactwa żerującego na Sortowni Odpadów oraz Składowisku Balastu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2018 r. pod nr 653271-N-2018

SIWZ - 26.11.2018 r.

Załączniki - 26.11.2018 r.

Termin składania ofert: 04.12.2018 r. do godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert - 05.12.2018 r.

Wynik postępowania - 19.12.2018 r.