ZP/01/2018 Usługa odbioru i zagospoadarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01

Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia