ZP/44/2019 - Usługa zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodach 200301 i 200108

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 10.01.2020 r. pod nr 2020/S 007-011337

SIWZ - 10.01.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 10.01.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 13.02.2020 r. do godz. 10:00

Unieważnienie postępowania - 13.02.2020r.