SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIE

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego2, zaprasza do składania ofert na kupno następujących składników majątku spółki:

  Lp.

  Nazwa

  Wartość rynkowa netto PLN za 1 szt.

  1

  Silnik Jelcz SW 680 po naprawie bez osprzętu/1 szt.

  2.500,00 zł/1 szt.

 2. Oferty należy składać w kopertach, oznaczonych napisem "Oferta na zakup silnika SW 680 po naprawie bez osprzętu", w siedzibie Spółki w sekretariacie do dnia 30.01.2018 r. do godziny 12:00. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Prawnym /pok. nr 3/. Termin związania ofertą 30 dni.
 3. Każdy zainteresowany może obejrzeć przedmiotowe urządzenie w siedzibie Spółki od Poniedziałku do Piątku w godz. od 08:00 do 15:00.
 4. Osoba wyznaczona do kontaktu: sprawy merytoryczne - Paweł Zarychta tel. 533 355 709, kwestie formalne - Grzegorz Rączka tel. 42 616 04 14 w. 184.
 5. Termin zapłaty ceny nabycia wynosi 7 dni od chwili powiadomienia o wyborze oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
 6. Spółka zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu, na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty.